Nhân hạt Mắc ca

Có nhiều loại để lựa chọn:

Nhân nguyên hạt

Nhân vỡ nửa 1/2

Nhân làm bánh...